img

List User Camaba - Hasil USM

List Camaba

No Nomor Peserta Nama Mahasiswa Program Status Ujian Status Wawancara
1 2021042433 Sarah Maesa Kamilah Sarjana Terapan Belum Melakukan Ujian Belum Melakukan Wawancara
2 2021042432 Dewi Rahma Sari Sarjana Terapan Belum Melakukan Ujian Belum Melakukan Wawancara
3 2021042431 Firza Alfariza Rinaldy Putra Wirakusumah Sarjana Terapan Belum Melakukan Ujian Belum Melakukan Wawancara
4 2021042430 HILMY NURAKMAL SATRIA Sarjana Terapan Belum Melakukan Ujian Belum Melakukan Wawancara
5 2021042429 Syahla Ghithrif Fawwaz Janitra Sarjana Terapan Belum Melakukan Ujian Belum Melakukan Wawancara
6 2021042428 Bintang Wahyu Erliyanto Sarjana Terapan Belum Melakukan Ujian Belum Melakukan Wawancara
7 2021042427 Munggaran Mugni Gumilang Sarjana Terapan Belum Melakukan Ujian Belum Melakukan Wawancara
8 2021042426 Syasha Isha Abillah Sarjana Terapan Belum Melakukan Ujian Belum Melakukan Wawancara
9 2021042425 Muhamad Anas Kurnia Gunawan Sarjana Terapan Belum Melakukan Ujian Belum Melakukan Wawancara
10 2021042424 Muhammad Rifqi Alfarizi Sarjana Terapan Belum Melakukan Ujian Belum Melakukan Wawancara
11 2021042423 Nadhita Maulida Sarjana Terapan Belum Melakukan Ujian Belum Melakukan Wawancara
12 2021042422 Yulianda Priyanti Adzanisa Sarjana Terapan Belum Melakukan Ujian Belum Melakukan Wawancara
13 2021042421 HANGESTI NIRMALA PUTRI Sarjana Terapan Belum Melakukan Ujian Belum Melakukan Wawancara
14 2021042420 farisha dwi utami Sarjana Terapan Belum Melakukan Ujian Belum Melakukan Wawancara
15 2021042419 Vianka Sri Utami Putri Sarjana Terapan Belum Melakukan Ujian Belum Melakukan Wawancara
16 2021042418 Yovika Winda Yanuarriski Sarjana Terapan Belum Melakukan Ujian Belum Melakukan Wawancara
17 2021042417 Gita Andriani Sarjana Terapan Belum Melakukan Ujian Belum Melakukan Wawancara
18 2021042416 SAFIRAH FARADINA Sarjana Terapan Belum Melakukan Ujian Belum Melakukan Wawancara
19 2021042415 Adityo Rian Firmansyah Sarjana Terapan Belum Melakukan Ujian Belum Melakukan Wawancara
20 2021042414 Sella Septiyani Sarjana Terapan Belum Melakukan Ujian Belum Melakukan Wawancara